Освітньо-професійна  програма (ОПП) у фаховій передвищій освіті – це система освітніх компонентів в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін та логічну послідовність їхнього вивчення, кількість кредитів ЄКТС, потрібних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання, які повинен опанувати здобувач освіти.

Об’єктом вивчення  ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є діяльність з організації та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, що здійснюються для досягнення економічних і соціальних результатів.

Програма, націлена на поглиблене вивчення специфіки функціонування господарюючих суб’єктів економіки в ринкових умовах. Акцент робиться на здобутті знань з економічних та облікових дисциплін, який передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти, кар’єрного самовизначення та кар’єрного зростання.

Особливістю програми є освоєння практичних навичок роботи із сучасним програмним забезпеченням бухгалтерського обліку на підприємствах різних сфер господарювання, установах та організаціях.

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на основі профільної середньої освіти становить 120 кредитів ЄКТС.

 

 

 Проєкт освітньо-професійної програми 2021-2022 н.р.

 

 

Анотації дисциплін

 

Основи організації підприємницької діяльності

 

Планування діяльності підприємства

 

Управління операційною діяльністю та основи логістики

 

Основи маркетингу

 

Інформаційні системи і технології на підприємстві

 

Офісні системи та електронний документообіг

 

Бухгалтерський облік

 

Правове регулювання та оподаткування підприємницької діяльності

 

Громадське обговорення

 

Шановні студенти, випускники, роботодавці та інші стейкхолдери, зацікавлені в реалізації освітньо-професійної програми «Економіка та організація підприємницької діяльності» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», запрошуємо Вас взяти участь у громадському обговоренні  проєкту освітньо-професійної програми, з яким можна ознайомитися за посиланням:

 

https://drive.google.com/file/d/1L19o2o-H9p9-46LOzjRbCXlCOMdLpC0n/view?usp=sharing

 

Кожна Ваша відповідь є важливою для нас та буде врахована в процесі надання освітніх послуг!

 

Для ознайомлення із онлайн-опитувальниками перейдіть за посиланнями

 

Опитувальник для випускників:

 

https://docs.google.com/forms/d/1DH0757Qf1wvKlOPhb-k5FfhK_ZDs2vXq55gLDig4jOs/edit?usp=sharing

 

Опитувальник для роботодавців та представників бізнесу:

 

Відгуки, зауваження та пропозиції щодо змісту, форм і методів навчання за освітньою програмою можна надсилати на e-mail: ptbdnemk@gmail.com.